SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Jozef Havrila

Projektový manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

Ekonomický manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

MAS “Horný Šariš – Minčol” vyhlásila Výzvu na predkladanie ŽoPr

MAS “Horný Šariš – Minčol” vyhlásila Výzvu na predkladanie ŽoPr
16. jún 2021 MAS Horný Šariš - Minčol

MAS “Horný Šariš – Minčol” dňa 16.6.2021 vyhlásila Výzvu na predkladanie ŽoPr v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”) s kódom výzvy IROP-CLLD-P788-512-006

Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby
Schéma pomoci: neaplikuje sa
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)

ŽoPr je možné predkladať na adresu MAS “Horný Šariš – Minčol”, Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín (osobne, poštou, kuriérom)

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

  • 31.8.2021
  • 31.10.2021
  • 31.12.2021

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 90 000,00 EUR

Linky na výzvu a jej prílohy:

Výzva IROP-CLLD-P788-512-006

Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov

Zoznam_meratelnych_ukazovatelov

Kriteria_pre_vyber_projektov

 

 Formulár ŽoPr

Prílohy k ŽoPr.zip

 

Príručky.zip