SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Štefan Petrus

Projektový manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

Ekonomický manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Región

Zaujímavosti a zvláštnosti územia, typické črty

Okres Stará Ľubovňa, na území ktorého sa nachádza „MAS Horný Šariš – Minčol“ možno charakterizovať ako miesto s atraktívnou prírodou a kvalitným životným prostredím. Týmto tento priestor vytvára vhodné podmienky pre cestovný ruch, rekreáciu, turistiku a liečebné pobyty. Vybudovaná je sieť lyžiarskych vlekov, turistických a cykloturistických trás.

Nachádzajú sa tu maloplošné chránené územia, a to národné prírodné rezervácie – Čergovský Minčol, Haligovské skaly, Prielom Dunajca a Prielom Lesnického potoka, národná prírodná pamiatka – jaskyňa Aksamitka, prírodné pamiatky v okolí Kyjova – Kyjovské bradielko, bradlá Lysá hora a Rebrá, Litmanovský potok, Okrúhly kopec pri Šarišskom Jastrabí, Skalky pri Údole, Skalná ihla pri Chmeľnici, travertínové jazierko Kráter vo Vyšných Ružbachoch, prírodné rezervácie – Slatina pri Šarišskom Jastrabí, Kamienska tisina, Jarabinský prielom a chránený areál Plavečské štrkoviská. Región so svojim krajinársky pôsobivým charakterom územia poskytuje mimoriadne možnosti na rekreáciu, turistiku, agroturistiku, liečebné pobyty. Patrí k regiónom s najmenej poškodeným životným prostredím, s hodnotnými historickými a kultúrnohistorickými pamiatkami.

Územie MAS „Horný Šariš – Minčol“ sa nachádza na severe Slovenska, v bezprostrednej blízkosti štátnej hranice s Poľskou republikou (medzinárodný hraničný priechod Čirč- Leluchów). Územie je obkolesené pahorkatinami, obce ležia v kotlinách, sú ohraničené pasienkami a lesmi. Obce sa nachádzajú na území, ktoré je možné zaradiť do Tatranského regiónu CR a v zmysle stratégie rozvoja CR sa tento región nachádza v oblasti s medzinárodným významom pre cestovný ruch. V zmysle Regionalizácie CR Slovenska je územie obcí, ktoré patria do Tatranského regiónu, zaradené z časových hľadísk do subregiónu dlhodobého horizontu, čo znamená, že na rozdiel od subregiónov strednodobého horizontu, nejde o vyprofilované oblasti CR vzhľadom k možnosti využitia potenciálu územia v čase. Subregióny dlhodobého horizontu vyjadrujú možnosť dlhodobého využitia prírodného potenciálu.

Tatranský región má na základe hodnotenia v regionalizácií cestovného ruchu v strednodobom ako aj dlhodobom horizonte medzinárodný význam a je zo všetkých regiónov cestovného ruchu v Prešovskom kraji najvýznamnejší. Je vymedzený okresmi Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa.

Územie obcí združených v MAS disponuje atraktívnym potenciálom pre rozvoj CR. Tento potenciál zahŕňa takmer všetky dôležité formy cestovného ruchu, ktoré je možné využívať celoročne.
Obce na území MAS majú nadviazané cezhraničné partnerstvá s obcami a mestami v Poľskej republike. Uvedené partnerstvá sú priamo predurčené k rozvoju cestovného ruchu, kde je možné toto prepojenie využiť a uskutočniť mnohé aktivity s cezhraničným rozmerom.

Obce MAS , aj v previazaní na širšie územie, vytvárajú vhodné podmienky pre cestovný ruch, rekreáciu, turistiku a liečebné pobyty. Obce sú členmi Euroregiónu Tatry, ktorý vznikol s úmyslom zblíženia a spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom v roku 1994. V obciach MAS „Horný Šariš – Minčol“ je možné nadviazať na nasledovné aktivity CR:

Aktívny pobyt v prírode

Aktívny pobyt v prírode zahŕňa pobyt na horách, v lesoch, všetko, čo súvisí s pobytom v prírode, t.j. turistiku. Obce MAS „Horný Šariš – Minčol“ sa nachádzajú v oblasti, ktorá ponúka veľké množstvo spôsobov trávenia voľného čas aktívnym spôsobom. Obce sa nachádzajú v blízkosti vodných zdrojov, v bezprostrednej blízkosti zaujímavých turistických oblastí (Čergov, blízkosť Vysokých Tatier a pod.).

V regióne sa nachádzajú značené turistické chodníky:

  • Červená turistická trasa: Obručné – Minčol – ide o trasu v celkovej dĺžke 10,2 km, ktorá prechádza obcami – Kyjov, Obručné, Čirč ( 1,5 km), Ruská Voľa nad Popradom, Lukov, Šarišské Jastrabie, Livovská Huta.
  • Zelená turistická trasa: Čirč rázcestie- Kamenica, rázcestie- trasa v celkovej dĺžke 20km, prechádza obcami Kamenica, Čirč ( 5,8 km), kyjov, Šarišské Jastrabie, Livovská Huta. Zelená turistická trasa prechádza Ľubovnianskou vrchovinou
  • Modrá turistická trasa: Sedlo pod Dlhou- Šiba, zastávka- trasa s celkovou dĺžkou 29 km, prechádza obcami Livov, Šiba, Lukov, Hervatov, Kríže, Čirč ( 1,5 km ), Livovská huta, Šarišské Jastrabie, Ruská Voľa nad Popradom, Kľušov.
  • Žltá turistická trasa: Ďurková- Minčol, s celkovou dĺžkou 10,2 km. Táto trasa vedie cez obce Šarišské Jastrabie, Kyjov, Ďurková a Ľubotín.

Zelená turistická mapa Levočské vrchy prechádza časťou územia cez obce Šambron a Plavnica.

Pobyt pri vode

V posledných rokoch medzi najčastejšie formy trávenia voľného času je možné zaradiť aj pobyt pri vode spojený s rôznymi aktivitami s vodou spojenými, ako napríklad kúpanie, splavovanie, vodácke športové aktivity a podobne. Územím MAS preteká rieka Poprad, ktorá sa teší veľkej obľube, pretože je možné ju zaradiť k nenáročnej vode pre splavovanie.

Vidiecka turistika, agroturistika

V posledných rokoch sa do popredia dostáva agroturistika, ktorá predstavuje špecifický spôsob trávenia voľného času a to predovšetkým v podmienkach vidieka. Základným účelom agroturistiky je umožniť poznávať vidiecky život zblízka, tzn. na vlastnej koži si vyskúšať život na vidieku, ktorý je sprevádzaný aj inými aktivitami, ktoré sa tu uskutočňujú, resp. z neho vyplývajú. Ide predovšetkým o poľovníctvo a rybárstvo a život na farme.

Obce na území MAS „Horný Šariš – Minčol“ sa vyznačujú typickým vidieckym osídlením, so zachovalou vidieckou krajinou. Územie sa vyznačuje málo porušenou prírodnou krajinou, pre ktorú je príznačná vysoká krajinárska aj ekologická hodnota so zachovalými pôvodnými zvykmi.

Najdôležitejšou hodnotou územia je nenarušená podhorská a horská krajina, ktorá ponúka neobyčajné možnosti rekreácie a turistiky v prírodnom prostredí. Územie má výborné predpoklady na rozvoj vidieckej turistiky a chalupárstva.

Návšteva prírodných zaujímavostí

Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol – Chránené územie sa nachádza na vrcholovom hrebeni Minčola, prevažne v jeho severovýchodnej časti. Rezervácia bola vyhlásená na ochranu typickej horskej karpatskej kveteny so zastúpením východokarpatských prvkov a lesných spoločenstiev najvyšších polôh Čergova, dôležitej z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.
Plavečské štrkoviská tvoria vodné plochy a z časti ostrovné plochy, ktoré vznikli prirodzenou rekultiváciou po odťažení štrkopieskov. Dominantným typom vegetačného krytu sú husté vŕbové porasty v sprievode hydrofilného bylinného podrastu.

Kyjovské bradielko

Vystupuje severne od obce Kyjov a vzácnym ho robia nielen chránené druhy rastlín, ale aj zaujímavá malakofauna (mäkkýše). Vápencové bralo je domovom významných malakocenóz (spoločenstiev mäkkýšov).
Estetickú hodnotu dotvára aj jeho geomorfologický tvar. Okrem príjemného pohľadu, ktorý bradielko vyvoláva, je tiež predmetom vedeckého či výskumného využitia.

Lysá hora

Patrí do katastrálneho územia obce Kyjov. Je to krajinárska dominanta, má bohaté zastúpenie vápnomilnej flóry.

Okrúhly kopec

Morfologicky nápadné, takmer pravidelné kruhové bradlo s nadmorskou výškou 628 m juhozápadne od obce Šarišské Jastrabie. Bohaté zastúpenie tu má vápnomilná kvetena s 2 druhmi úplne chránených rastlín – zvonček klbkatý a ľan žltý.

Rebrá

Prírodná pamiatka je vyhlásená na ochranu výrazného bradlového geomorfologického útvaru a vysoko estetického krajinného fenoménu ojedinelého typu. Jeho vysoká vedecká hodnota spočíva aj vo výskyte chránených rastlinných druhov a významných ohrozených karpatských malakocenóz.

Prírodná rezervácia Slatina pri Šarišskom Jastrabí

Prírodná rezervácia je vyhlásená na ochranu zachovaných slatinných spoločenstiev so zriedkavými druhmi rastlín na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Posledný zachovalý ekosystém svojho druhu v Ľubovnianskej vrchovine.

Návšteva kultúrnych a architektonických pamiatok

Územie regiónu MAS „Horný Šariš – Minčol“ je charakteristické prítomnosťou zachovalých prvkov kultúrneho a historického dedičstva, v obciach sa dodnes zachovali pôvodné ľudové tradície a zvyky. Pre dané územie je typický stret viacerých kultúr a to kultúr oblastí Šariš, Spiš, Rusínska kultúra a blízkosť Poľska, t.j. aj neodmysliteľný vplyv poľských tradíci predurčili charakter
územia. Dôležitú úlohu pri vymedzení kultúrno-historického potenciálu zohráva taktiež Rímskokatolícka a Gréckokatolícka cirkev.

Kováčska dielňa a vyhňa Čirč

Vyhňa a dielňa je národná kultúrna pamiatka č. NKP 4345. Tvoria ju celkovo 2 objekty, ktoré sú zároveň tiež kultúrnymi pamiatkami, a to: vyhňa kováčska, kolárska dielňa.

Gréckokatolícky kostol sv. Valentína Ďurková

Sakrálnou vzácnosťou obce Ďurková je gréckokatolícky kostol zasvätený sv. Valentínovi z 18. storočia, postavený na základoch bývalej grófskej sýpky. Najhodnotnejším prvkom interiéru kostola je oltár Zbičovaného Krista.

Kostol sv. Lukáša evanjelistu, Hromoš

Gréckokatolícky kostol sv. Lukáša evanjelistu, postavený v roku 1895 v historizujúcom slohu, jednoloďový s vežou. Nachádza sa pri cintoríne.

Prícestná kaplnka, Kyjov

Prícestná kaplnka,v lokalite Kyjov je národná kultúrna pamiatka.

Hrad Plaveč

Zrúcanina hradu na návrší Spišsko-šarišského medzihoria, nad obcou Plaveč – časť Podzámok, nad údolím rieky Poprad. Značná devastácia dnes už neumožňuje z nadzemných múrov určiť etapy stavebného vývoja hradu. Veľkosť a členitosť areálu naznačuje zvyšok pôvodnej obytnej veže, obranných bášt a pozostatky polkruhovej bašty z novodobej prestavby, ktoré spolu s útržkami spodných konštrukcií renesančných múrov vymedzujú nádvorie. Podľa starších opisov býval dvor na vnútornej strane hradieb obstavaný budovami a prístupný bránou v strede východného krídla. Na juhu a na západe rozširovalo priestor hradu predhradie.

Rímskokatolícky kostol sv. Margity, Plaveč

Kostol sv. Margity vystavaný ako gotický, v renesancii rozšírený o južnú kaplnku a po roku 1730 úpravy barokového štýlu. Kostol má valenú klenbu s lunetami a v kaplnke renesančnú krížovú klenbu.

Ľudový dom, Plavnica

Ľudový dom v Plavnici je Národná kultúrna pamiatka.

Socha, Plavnica

Socha sv. Jána Nepomuckého je národná kultúrna pamiatka.

Evanjelický kostol, Plavnica

Evanjelický kostol v Plavnici je Národná kultúrna pamiatka. Kostol má pôdorys v tvare gréckeho kríža so skrátenými kolmými ramenami a zaobleným ramenom pri oltári. Štítová fasáda je členená lizénami. V strede priečelia je kamenný portál s datovaním do roku 1806.

Rímskokatolícky ranogotický kostol v Plavnici

Nový ranogotický kostol bol postavený až po roku 1325 a bol určený spoločne pre Starú aj Novú Plavnicu. V roku 1662 bol po požiari opravený. V prvej polovici 18. storočia bol barokovo upravený a po ďalšom požiari v roku 1817 obnovený. Veriaci ho renovovali ešte v roku 1885 a čiastočnú opravu uskutočnili v prvej polovici 20. storočia

Kostol Šambron

Národnou kultúrnou pamiatkou je Farský chrám ochrany Presvätej Bohorodičky.

Kostol Šarišské Jastrabie

Národnou kultúrnou pamiatkou je Gréckokatolícky klasicistický kostol z rokov 1812 – 1819.

Návšteva púťových a posvätných miest

Obec Čirč patrí k významným pútnickým miestam Gréckokatolíckej cirkvi. Začiatky pútnického miesta siahajú do roku 1896 a viažu sa na udalosť, ktorá sa stala na mieste zvanom ,,Uhliská”. Počas pôsobenia kňaza Jána Janoviča sa v roku 1898 uskutočnili v obci mimoriadne udalosti. Na vrchu zvanom ,,Uhliská” sa trom dievčatám, pastierkam z obce, ukázal záhadný starec. Podľa výpovedí to bol sám Ježiš Kristus v podobe žobráka, ktorý dievčatám odovzdal posolstvo.

Folklór

Jedným zo spôsobov, ktorým je možné predstaviť oblasť a kultúru, je prostredníctvom tradičných odevov, hudby, piesne, tanca a podobne. K tomuto prispeje aj oboznámenie sa s Rusínskou kultúrou a folklórom.
Medzi najdôležitejšie prejavy územia patrí folklór, ktorý v sebe spája tradičné zvyklosti daného obyvateľstva, spôsob života, odievania a podobne.

Folklórne skupiny a súbory pôsobiace na území MAS „Horný Šariš – Minčol“

  • Folklórny súbor Čirčanka
  • Folklórny súbor KALINA Plaveč
  • Folklórny súbor Plavčanka Plaveč
  • DŽATKY PRE VŠETKO Plaveč
  • Občianske združenie Ľubotín