SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Štefan Petrus

Projektový manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

Ekonomický manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Organizačný poriadok

Čl. I

Základné ustanovenia

 1. Vnútorná smernica MAS je základnou vnútornou smernicou organizácie (ďalej len „VSO“).
 1. Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán Miestnej akčnej skupiny „Horný Šariš- Minčol“ (ďalej len MAS „HŠ-M“) schválilo Vnútornú smernicu MAS, ktorá upravuje činnosť jednotlivých orgánov MAS ako aj postupy pri ich voľbách, rokovaniach a rozhodovaní. Jeho ustanovenia sú záväzné pre všetky subjekty „MAS HŠ-M“ v zmysle platných Stanov.
 1. MAS „HŠ-M“ je organizovaná a riadená tak, aby spĺňala kritériá oprávnenosti v súlade s Metodickým pokynom na spracovanie stratégie miestneho rozvoja (ďalej len „stratégia CLLD“) a Systémom riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení aktuálnych dodatkov, ktoré sú v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV, podrobné pravidlá implementácie jednotlivých opatrení PRV a v súlade s Nariadením, ktorý tvorí jednotný právny rámec pre podporu rozvoja vidieka a vykonávacím nariadením Komisie (ES) č. 1974/2006, ustanovujúcim Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (ďalej len „všeobecné nariadenie“), ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006.
 1. Právna forma MAS „HŠ-M“ je občianske združenie založené v zmysle zákona SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a zaregistrované na Ministerstve vnútra SR, Drieňová 22, 826 86 Bratislava.
 1. Prostredníctvom MAS „HŠ-M“ sú do praxe zavádzané princípy prístupu Leader a CLLD v záujme miestnej komunity smerujúce k integrovanému rozvoju vidieckeho územia. Vidiecke územie, ktoré ohraničujú katastre všetkých členských obcí v rámci územia žiadajúceho o podporu, je sformované na princípe spoločného záujmu. Jednotlivé členské obce sú si vedomé, že nesmú byť členom dvoch a viac MAS.
 1. MAS „HŠ-M“ je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv. Orgány MAS „HŠ-M“, ktoré majú rozhodovaciu právomoc musia podmienku v zmysle predchádzajúcej vety dodržiavať pri zložení daného orgánu a pri plnení úloh, ktoré súvisia s CLLD/LEADER a počas celej implementácie stratégie CLLD.
 1. V MAS „HŠ-M“ pôsobia nasledovné záujmové skupiny:

a)záujmová skupina verejného sektora (ďalej aj „ZSVS“),                                                             b) záujmová skupina podnikateľského sektora (ďalej aj „ZSPS“),                                               c) záujmové skupina občianskeho sektora (ďalej aj „ZSOS“).

 1. Záujmová skupina verejného sektora je v súlade s § 3 zákona o rozpočtových pravidlách zastúpená:                                                                                                                a) subjekty ústrednej správy:

– štátne rozpočtové organizácie;

– štátne príspevkové organizácie;

– verejné vysoké školy;

– iné subjekty, ktoré sú zapísané v registri organizácií vedených Štatistickým úradom SR podľa § 19 až § 21 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

b) subjekty územnej samosprávy

– obce alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie;

– vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie;

c) združenia právnických osôb zo sektora verejnej správy (všetci členovia združenia sú zo sektora verejnej správy).

 

Záujmová skupina podnikateľského sektora je zastúpená:

a) podnikatelia v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník;

b) právnické osoby združujúce podnikateľov a ich záujmy.

 

Záujmová skupina občianskeho sektora je zastúpená, napr.:

a) občianske združenia, spolky, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby;

b) občan;

c) ostatné neprofesijné záujmové združenia, napr.: rybárske a poľovnícke združenia;

d) a iné.

 1. Vyváženosť rozloženia členskej základne MAS musí byť zabezpečená tak, aby aspoň 40 % obcí v MAS mala zastúpenie aspoň 1 členom z občianskeho alebo podnikateľského súkromného sektora. Členská základňa sa počas fungovania MAS môže meniť, ale uvedená podmienka vyváženosti rozloženia musí byť zabezpečená s toleranciou 10 %.
 1. Povinnosťou MAS je mať sídlo, resp. prevádzku, kanceláriu v území MAS.
 1. Úlohy MAS „HŠ-M“:
 • vypracovanie a vykonávanie stratégie CLLD, kde sú uvedené ciele, opatrenia a činnosti, ktoré má v pláne realizovať na danom území v zmysle SWOT analýzy (silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby) celého územia miestnej akčnej skupiny (ďalej len „MAS“);
 • budovanie kapacít miestnych aktérov na vytváranie a uskutočňovanie operácií vrátane podporovania ich schopností na riadenie projektu – realizácia seminárov, školení, konferencií, workshopov pre členov MAS a ďalších miestnych aktérov, zameraných na rozširovanie ich vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác a pod.;
 • vypracovanie nediskriminačného a transparentného výberového konania a objektívnych kritérií výberu operácií, ktorými sa zabráni vzniku konfliktu záujmov, čím sa zabezpečí, aby viac ako 50 % hlasov rozhodnutí o výbere patrilo partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy, a umožní výber písomným konaním;
 • zabezpečenie súladu so stratégiou CLLD pri výbere operácií tak, že sa tieto operácie zoradia podľa ich prispievania k plneniu cieľov a zámerov tejto stratégie;
 • príprava a uverejnenie výziev na predkladanie návrhov alebo konanie pre predkladanie pokračujúcich projektov vrátane vymedzenia výberových kritérií; prijímanie a posudzovanie žiadostí o podporu;
 • výber operácií, stanovenie výšky podpory a predloženie návrhov orgánu zodpovednému za konečné overenie oprávnenosti pred schválením;
 • monitorovanie vykonávania stratégie CLLD a podporovaných operácií a vykonávanie špecifických hodnotiacich aktivít súvisiacich s touto stratégiou.

Medzi ďalšie úlohy MAS „HŠ-M“ patrí:

 • plní úlohy poskytovateľa v zmysle § 30 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF;
 • administratívna činnosť – vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov (archivácia), aktualizácia stratégie CLLD, vrátane štúdií a analýz dotknutej oblasti/časti stratégie a územia a pod.;
 • publicita a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD;
 • sieťovanie a spolupráca s inými MAS, resp. subjektmi na vidieku;
 • spolupráca s RO pre PRV, RO pre IROP, Národnou sieťou pre rozvoj vidieka, PPA ako aj s ďalšími inštitúciami v súvislosti s riadením, kontrolou a monitorovaním realizácie nástroja CLLD.
 1. MAS vykonáva úlohy a činnosti v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení. V prípade rozporu medzi Stanovami MAS alebo Vnútornou smernicou MAS č. 4/2018 platia vždy ustanovenia Systému riadenia CLLD v platnom znení.

Čl. II

Orgány MAS „Horný Šariš – Minčol“

 1. Orgány MAS „HŠ-M“ sú konštituované v zmysle zákona SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 na úrovni prístupu Leader a v minimálnej povinnej štruktúre v rámci Systému riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení aktuálneho dodatku v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013.
 1. Orgány MAS „HŠ-M“ sú povinné pri svojej činnosti dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, Stanovy MAS a prípadné ďalšie záväzné dokumenty.
 1. Základné ustanovenia o štruktúre orgánov MAS, o ich zložení a kompetenciách sú obsiahnuté v Stanovách MAS a v Systéme riadenia CLLD v platnom znení.
 1. Zastúpenie členov v rámci jednotlivých orgánov MAS môže byť maximálne vo výške 49 % (verejný sektor) a minimálne 51 % (súkromný sektor) z celkového počtu členov príslušného orgánu MAS. Štatutárni zástupcovia obcí a verejnoprávnych inštitúcií sú vždy posudzovaní ako zástupcovia verejnej správy. Volebné pravidlá uvedené v stanovách MAS umožňujú zvoliť zástupcov verejného, podnikateľského a neziskového sektora vo vyváženom pomere. Členstvo tej istej osoby vo viacerých orgánoch MAS nie je prípustné. Takáto osoba je povinná bezodkladne rezignovať v jednom z príslušných orgánov, a to v písomnej forme.
 1. Orgány MAS sú volené spomedzi členov MAS, pričom počet členov jednotlivých orgánov MAS schvaľuje Valné zhromaždenie a dĺžka ich funkčného obdobia je daná stanovami MAS. Určený počet členov orgánu MAS musí byť zachovaný po celé funkčné obdobie.
 1. Orgány MAS rokujú a rozhodujú v súlade s platnými právnymi predpismi, Systémom riadenia CLLD v platnom znení, Stanovami MAS, Integrovanou stratégiou rozvoja územia (ďalej len „ISRÚ“) stratégiou miestneho rozvoja vedeného komunitou a so záujmami svojich členov.
 1. Uznášanie a rozhodovanie jednotlivých orgánov MAS je dané Systémom riadenia CLLD v platnom znenú, Stanovami MAS a touto Smernicou.
 1. Orgánmi MAS „HŠ-M“ sú:
 • Valné zhromaždenie (najvyšší orgán)
 • Rada (výkonný orgán)
 • Štatutárny orgán – Predseda, podpredseda
 • Kontrolná komisia
 • Výberová komisia
 • Monitorovací výbor

Čl. III

Voľby do orgánov MAS

 1. Voľby do jednotlivých orgánov MAS sa uskutočňujú verejným hlasovaním.
 2. Voľba členov do orgánov MAS je daná Systémom riadenia CLLD v platnom znení, resp. Stanovami MAS. Každý člen MAS má právo voliť a byť volený do orgánov MAS. Voľba predsedu príslušného orgánu sa koná v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení, Stanov MAS. V rámci jednotlivých orgánov MAS nesmie byť nominovaná osoba, ktorá by bola zástupcom dvoch a viac sektorov, s výnimkou najvyššieho orgánu (t.j. Valného zhromaždenia).
 3. Navrhovaný kandidát musí so svojou kandidatúrou súhlasiť.
 4. Spôsob, priebeh a výsledok volieb sa zaznamenávajú v zápisnici.
 5. Právnická osoba ako člen MAS musí určiť fyzickú osobu, ktorá ju bude zastupovať v orgánoch MAS a to na základe písomného plnomocenstva.
 1. V rámci štruktúry orgánov MAS, nominovaná osoba v jednotlivých orgánoch nesmie byť zástupcom dvoch a viac záujmových skupín.
 1. Členovia Rady a Výberovej komisie nemôžu byť zároveň aj členmi Monitorovacieho výboru.

Čl. IV

Zánik funkcie člena orgánu MAS

 1. Ak člen orgánu MAS neplní riadne svoje povinnosti a úlohy vyplývajúce z jeho funkcie, alebo ak poruší Stanovy MAS, interné vykonávacie predpisy MAS, prípadne iné záväzné dokumenty MAS, môže byť z funkcie člena príslušného orgánu odvolaný Valným zhromaždením. Jeho funkcia sa v tomto prípade končí dňom, kedy mu bolo doručené rozhodnutie Valného zhromaždenia o jeho odvolaní. Za riadne neplnenie povinností a úloh sa považuje aj trikrát po sebe neospravedlnená účasť na rokovaní príslušného orgánu MAS alebo opakované nerešpektovanie pozvania na rokovanie príslušného orgánu MAS, prípadne opakovaná nespolupráca s príslušným orgánom. Rozhodnutie o odvolaní člena sa doručuje prostredníctvom Rady v písomnej forme, a to do 3 pracovných dní odo dňa jeho prijatia Valným zhromaždením.
 2. Funkčné obdobie člena MAS končí aj uplynutím funkčného obdobia; vystúpením člena – dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z MAS do sídla MAS; dňom, ktorým prestal spĺňať podmienku nevyhnutnú pre členstvo v MAS (strata príslušnosti k územiu – trvalé, prípadne prechodné bydlisko, resp. sídlo alebo prevádzka); smrťou fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby a zánikom MAS.
 3. Člen, ktorého funkcia sa v príslušnom orgáne MAS skončila, je zodpovedný za riadne odovzdanie funkcie.
 4. Pri zániku funkcie člena Rady alebo monitorovacieho výboru z akéhokoľvek dôvodu môže príslušný orgán dočasne pribrať nového člena orgánu z radov členov MAS, a to s účinnosťou do najbližšieho konania Valného zhromaždenia.
 5. Pri zániku funkcie člena výberovej komisie alebo monitorovacieho výboru z akéhokoľvek dôvodu zvolí Rada nového člena príslušného orgánu z radov členov MAS na najbližšom rokovaní Rady a to s účinnosťou do najbližšieho konania Valného zhromaždenia.

Čl. V

Zápisnica

 1. Zo zasadnutí jednotlivých orgánov MAS sa vyhotoví zápisnica.
 2. Zápisnicu vyhotovuje zapisovateľ menovaný predsedom príslušného orgánu MAS, resp. povereným členom MAS, ktorý zasadnutie riadi.
 3. Zapisovateľom je spravidla člen orgánu MAS alebo zamestnanec kancelárie MAS. Overovateľmi zápisnice sú dvaja členovia MAS. Zápisnicu podpisuje predsedajúci, zapisovateľ a dvaja overovatelia, ktorí zodpovedajú za jej správnosť a úplnosť.
 4. Neoddeliteľnou súčasťou zápisnice je prezenčná listina prítomných členov orgánu. Zápisnica musí obsahovať:
 • dátum a miesto konania zasadnutia,
 • informácie o programe zasadnutia, o prijatých rozhodnutiach s uvedením výsledku hlasovania k jednotlivým bodom programu a o námietkach účastníkov,
 • konkrétne záverečné uznesenia.
 1. Originály zápisníc zo zasadnutí jednotlivých orgánov MAS sa ukladajú oddelene od ostatných písomností MAS v kancelárii MAS, kde sú k dispozícii k nahliadnutiu všetkým členom MAS.

Čl. VI

Valné zhromaždenie  

 1. Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán MAS tvoria všetci členovia MAS zaradení do príslušnej záujmovej skupiny.
 1. Žiadna záujmová skupina v rámci MAS v zložení jednotlivých orgánov, ktoré majú rozhodovaciu právomoc, nemôže mať viac ako 49 % hlasovacích práv. Táto podmienka musí byť dodržaná počas celého obdobia implementácie stratégie CLLD. Členstvo v jednej záujmovej skupine je nezlučiteľné s členstvom v inej záujmovej skupine.
 1. Valné zhromaždenie vykonáva napr. nasledovné činnosti:

a) schvaľuje stanovy, interné riadiace dokumenty (pokiaľ ich neschvaľuje iný orgán MAS), ich zmeny a doplnky;

b) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu;

c) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení;

d) volí a odvoláva členov výkonného orgánu, t.j. Rady, monitorovacieho výboru (pokiaľ ich nevolí výkonný orgán – Rada), štatutárny orgán (pokiaľ si ho spomedzi seba nevolí Rada) a Kontrolnú komisiu;

e) schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ ich neschvaľuje iný orgán združenia resp. berie na vedomie prijatie nových členov;

f) rozhoduje o vylúčení člena z MAS;

g) schvaľuje stratégiu CLLD a jej aktualizáciu;

h) rozhoduje o počte členov v orgánoch MAS, ktorý je vždy nepárny;

i) stanovuje výšku, spôsob a termín úhrady členských príspevkov;

j) rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením. V prípade, ak dôjde k zániku občianskeho združenia rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením počas doby platnosti zmluvy o poskytnutí NFP na chod MAS, občianske združenie je povinné vrátiť čerpané finančné prostriedky z EPFRV resp. EFRR;

k) a iné v súlade so Systémom riadenia CLLD v platnom znení a stratégiou CLLD.

Čl. VII

Zvolávanie Valného zhromaždenia

 

 1. Najvyšší orgán zvoláva Rada pozvánkou, zaslanou všetkým členom združenia min. 5 pracovných dní pred konaním Valného zhromaždenia, najmenej však minimálne jedenkrát do roka.
 2. V osobitných prípadoch sa schádza a Rada je povinná zvolať mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia, ak písomne požiada s jasne vymedzeným dôvodom o zvolanie minimálne 1/3 členov Združenia a to do 30-tich dni od doručenia žiadosti predsedovi Rady. Pokiaľ tak Rada neučiní do jedného mesiaca od doručenia ich žiadosti, sú členovia, resp. Kontrolná komisia, oprávnení zvolať Valné zhromaždenie sami. V prípade zvolania mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia predmetom rokovania je len to, čo bolo dôvodom jeho zvolania.
 3. Zvolávanie Valného zhromaždenia sa vykonáva na základe elektronickej pozvánky (e-mailom). V pozvánke musí byť uvedené:
 • miesto, dátum a čas konania Valného zhromaždenia,
 • program rokovania Valného zhromaždenia.
 1. Každý člen MAS je povinný bezodkladne potvrdiť prijatie pozvánky na Valné zhromaždenie, zároveň je povinný priamo potvrdiť svoju účasť, resp. oznámiť svoju neúčasť a to najneskôr 3 dni pred dňom konania zasadnutia.
 2. Člen MAS, ktorý sa nemôže zúčastniť zasadnutia Valného zhromaždenia, je oprávnený delegovať svoje hlasovacie právo na iného člena MAS prostredníctvom delegačného lístka (Príloha č. 1). Musí tak urobiť najneskôr do okamihu začatia zasadnutia Valného zhromaždenia.
 1. Člen MAS, ktorý sa nemôže zúčastniť zasadnutia Valného zhromaždenia, je oprávnený poveriť účasťou a hlasovaním na Valnom zhromaždení inú fyzickú osobu, ktorá nie je členom MAS prostredníctvom Splnomocnenia (Príloha č. 2). Musí tak urobiť najneskôr do okamihu začatia zasadnutia Valného zhromaždenia.
 1. Valné zhromaždenie vedie štatutárny orgán – predseda,v jeho neprítomnosti podpredseda alebo poverený člen výkonného orgánu – Rady.
 1. Valné zhromaždenie môže hlasovať aj formou “per rollam”, t.j. mimo rokovania Valného zhromaždenia. V tomto prípade sa konkrétne podklady spolu s návrhom uznesenia rozpošlú všetkým členom MAS a určí sa lehota – minimálne 3 dni – na zaslanie odpovede. Zároveň sa určia možnosti odpovede, teda hlasovania a formy jeho vyjadrenia (napr. odpoveď áno/nie, súhlasí/nesúhlasím a pod.). V prípade námietok a návrhov členov ku zaslanému návrhu uznesenia môžu takéto vyjadriť v lehote stanovenej na zaslanie odpovede. V odôvodnených prípadoch je možné zaslaný návrh na hlasovanie zmeniť, doplniť, prípadne zrušiť.

Po uplynutí lehoty na zaslanie odpovede (hlasovania) spíše Kancelária MAS zoznam výsledkov hlasovania, ktorý obsahuje:

 • zoznam členov, ktorí odpovedali na email s uznesením,
 • dátum zaslania odpovede,
 • znenie odpovede na hlasovanie
 • dátum vyhotovenia zoznamu
 • meno osoby, ktorá zoznam vypracovala
 • podpis zodpovedenej osoby a Predsedu MAS.

V prípade splnenia podmienok uznášaniaschopnosti podľa počtu platných hlasov formou per-rollam podpíše Predseda MAS uznesenie, ktoré bolo predmetom hlasovania uvedenou formou. Prílohu uznesenia tvorí vypracovaný zoznam o výsledku hlasovania.

Čl. VIII

Uznášaniaschopnosť Valného zhromaždenia

 1. Valné zhromaždenie je schopné sa uznášať za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov. Ak nie je prítomná nadpolovičná väčšina hlasov, rozhodne Rada o zvolaní náhradného termínu zasadnutia Valného zhromaždenia. Náhradné zasadnutie Valného zhromaždenia je uznášaniaschopné ak je prítomná minimálne 1/3 hlasov a vždy musí dodržiavať pôvodne stanovený program. Pri hlasovaniach, ktoré súvisia s CLLD/LEADER a implementáciou stratégie CLLD alebo hlasovaniach o zrušení MAS „Horný Šariš – Minčol“ musí byť prítomná nadpolovičná väčšina všetkých hlasov Združenia.
 2. Člen MAS, ktorý vystavil Delegačný lístok na iného člena MAS alebo Splnomocnenie na osobu, ktorá nie je členom MAS, sa taktiež považuje za prítomného.
 3. Členovia MAS, ktorí sa dostavia na zasadnutie Valného zhromaždenia, sú povinní pri prezencii zapísať a podpísať sa do prezenčnej listiny. Osoby, ktoré zastupujú členov MAS na základe delegovania alebo splnomocnenia uvedú k svojmu podpisu v prezenčnej listine poznámku „v zastúpení“ a priložia k prezenčnej listine Delegačný lístok (Príloha č. 1) alebo Splnomocnenie (Príloha č. 2). Ak nie je prítomná 30 minút po stanovenom termíne začiatku nadpolovičná väčšina všetkých členov, rozhodne Rada o zvolaní náhradného Valného zhromaždenia.
 4. V prípade, že Valné zhromaždenie nie je uznášania schopné do 30 minút po stanovenom termíne začiatku, predseda MAS bezodkladne zvolá zasadnutie Rady, ktorá rozhodne o zvolaní náhradného valného zhromaždenia. Výsledok rozhodnutia ihneď oznámi prítomným členom.
 5. Náhradné Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak sa na ňom zúčastní najmenej jedna tretina členov a vždy musí dodržiavať pôvodne stanovený program.
 6. Ak je obsahom programu zlúčenie s iným občianskym združením, alebo dobrovoľné rozpustenie MAS a ak nie je riadne valné zhromaždenie uznášania schopné, musí  Rada vždy zvolať valné zhromaždenie na iný termín.

Čl. IX

Rozhodovanie Valného zhromaždenia

 1. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov Valného zhromaždenia, resp. nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov MAS (bez ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám). Na zmenu Stanov musí byť prítomná 3/5 väčšina všetkých hlasov Valného zhromaždenia.
 1. Rozhodovanie valného zhromaždenia sa vykonáva prostredníctvom verejného hlasovania, pri ktorom má každý člen jeden hlas.

Čl. X

Rokovanie Valného zhromaždenia

 1. Rokovanie Valného zhromaždenia sa začína voľbou zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice.
 2. Rokovanie Valného zhromaždenia sa riadi programom, ktorý navrhuje Rada a ktorý je vopred pripravený, prípadne sa do programu zaradia záležitosti, na ktorých sa Valné zhromaždenie dodatočne uznesie.
 3. Za prípravu podkladov k jednotlivým bodom programu valného zhromaždenia zodpovedá ich navrhovateľ, resp. predkladateľ.
 4. Rokovanie Valného zhromaždenia vedie predseda MAS, v jeho neprítomnosti podpredseda MAS alebo poverený člen Rady podľa schváleného programu. Okrem bodov stanovených v programe hlavne:
 • otvára a riadi diskusiu a vyhlasuje ju za ukončenú,
 • riadi hlasovanie v priebehu rokovania,
 • udeľuje slovo členom a hosťom, dáva súhlas k ďalším vystúpeniam a má právo slovo odobrať,
 • uprednostňuje prednesenie technickej poznámky.
 1. Člen MAS sa podieľa na rokovaní tým, že predkladá návrhy, vyjadruje sa k predneseným návrhom, predkladá pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy a hlasuje o predložených návrhoch.
 2. Zástupcovia verejnosti, ktorí sú oprávnení zúčastňovať sa rokovania Valného zhromaždenia, sú oprávnení vyjadrovať sa k predneseným návrhom a predkladať pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
 3. Rokovanie Valného zhromaždenia spočíva v prerokovaní bodov programu a návrhov k rokovaniu v diskusii. Diskusné vystúpenia sa musia tykať prerokovávaného bodu. Na diskusné vystúpenia odpovedá predkladateľ daného bodu podľa povahy veci buď priamo alebo po ukončení diskusie.
 4. Valné zhromaždenie rozhoduje o každom návrhu hlasovaním. Valné zhromaždenie hlasuje vždy bezprostredne po prerokovaní daného bodu. Výsledky hlasovania sú súčasťou zápisnice zo zasadnutia Valného zhromaždenia.

Čl. XI

Rada (výkonný orgán)

 1. Rada je výkonným orgánom MAS. Za svoju činnosť je zodpovedný najvyššiemu orgánu.
 2. Rada vykonáva nasledovné úlohy a činnosti:
 • riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu;
 • volí spomedzi seba a odvoláva predsedu (pokiaľ ho nevolí najvyšší orgán);
 • zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály na tieto rokovania;
 • zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie CLLD a jej aktualizáciu;
 • zriadi výberovú komisiu MAS
 • zriadi monitorovací výbor MAS (pokiaľ túto činnosť nevykonáva najvyšší orgán);
 • menuje manažéra MAS;
 • volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút
 • a iné stanovené v stratégii CLLD.

3. Členská základňa výkonného orgán – Rady musí byť zastúpená každou záujmovou skupinou t.j.:

a) záujmovou skupinou verejného sektora (ďalej aj „ZSVS“),

b) záujmovou skupinou podnikateľského sektora (ďalej aj „ZSPS“),

c) záujmovou skupinou občianskeho sektora (ďalej aj „ZSOS“).

4. Na zasadnutiach Rady sa za Kanceláriu MAS zúčastňuje manažér MAS, ktorý je zároveň povinný zúčastňovať sa zasadnutí Rady s hlasom poradným.

5. Zasadnutie Rady zvoláva a vedie Predseda alebo podpredseda podľa potreby minimálne však štyrikrát do roka. Termín a program zasadnutia Rady oznámi predseda alebo podpredseda všetkým jej členom najmenej 1 kalendárny deň pred dňom zasadania.

6. V prípade zmeny termínu alebo zrušenia zasadnutia Rady predseda MAS alebo ním poverený člen MAS o tejto skutočnosti bezodkladne informuje členov Rady a ďalšie prizvané osoby, a to prostredníctvom emailu, prípadne aj zverejnením na webovej stránke MAS.

7. Rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, v prípade jeho neúčasti, rozhoduje hlas podpredsedu.

8. Ak Rada nie je uznášaniaschopná, predseda MAS zvolá zasadnutie Rady na iný termín, ktorý oznámi všetkým členom Rady.

9. Rokovanie Rady sa riadi prioritne pripraveným programom. Do programu sa zaradia podľa potreby aj záležitosti, na ktorých sa členovia Rady dodatočne uzniesli.

10. Za prípravu podkladov k jednotlivým bodom programu Rady zodpovedá navrhovateľ, resp. predkladateľ.

11. Rokovanie Rady vedie predseda MAS, v jeho neprítomnosti podpredseda MAS alebo poverený člen Rady podľa programu. Okrem bodov stanovených v programe hlavne:

 • Otvára a vedie diskusiu a vyhlasuje ju za ukončenú
 • Riadi hlasovanie v priebehu rokovania
 • Udeľuje slovo členom a hosťom, dáva súhlas k ďalším vystúpeniam a má právo odobrať slovo
 • Uprednostňuje prednesenie technickej poznámky.
 1. Člen Rady sa podieľa na rokovaní tým, že predkladá návrhy, vyjadruje sa k predneseným návrhom, predkladá pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy a hlasuje o predložených návrhoch.
 2. V prípade nutnosti môže Rada rozhodovať per rollam. Per rollam je forma zrýchlenej komunikácie, za čo sa považuje najmä skupinová emailová komunikácia so všetkými členmi výkonného orgánu, t.j Rady. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Rokovanie a hlasovanie formou zrýchlenej komunikácie riadi predseda MAS alebo ním poverený člen Rady. Závery a rozhodnutia hlasovania formou zrýchlenej komunikácie musia byť následne zachytené v písomnej forme – formou zápisu a  overené vlastnoručným podpisom predsedu Združenia.

Časť XII.

Výberová komisia

 1. Výberová komisia MAS v zmysle čl. 34 ods. 3, písm. c) a f) všeobecného nariadenia vykonáva výber ŽoNFP/ŽoPr podľa poradia ich prínosu k plneniu cieľov a zámerov stratégie CLLD a stanovuje výšku podpory.
 2. S cieľom naplnenia podmienok ods. 1 tejto kapitoly výberová komisia v rámci PRV SR 2014 – 2020 vykonáva nasledovné činnosti:

a) zabezpečí proces posúdenia projektových zámerov (ak relevantné) / odborného hodnotenia ŽoNFP,

b) posudzuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve,

c) prideľuje body jednotlivým projektovým zámerom (ak relevantné),

d) stanoví poradie ŽoNFP od najvyššie umiestnenej ŽoNFP spĺňajúcej všetky podmienky poskytnutia príspevku po najnižšie umiestnenú ŽoNFP spĺňajúcu všetky podmienky poskytnutia príspevku prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné) a to na základe výsledkov odborného hodnotenia,

e) vykoná výber projektových zámerov podľa Systému riadenia CLLD v platnom znení,

f) navrhne PPA pre jednotlivé ŽoNFP vydanie príslušného rozhodnutia (rozhodnutie o schválení/neschválení ŽoNFP, rozhodnutie o zastavení konania) podľa zákona o príspevku z EŠIF,

g) schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča vydanie hodnotiacej správy pre projektové zámery (ak relevantné),

h) vypracuje záverečnú správu výzvy projektového zámeru/ŽoNFP v rámci PRV SR,

i) stanovuje výšku podpory NFP pre jednotlivé ŽoNFP.

3. Výberová komisia je v rámci IROP menovaná iba v prípade rovnakého počtu bodov predmetnej výzvy. Výberová komisia aplikuje rozlišovacie hodnotiace kritéria a stanoví poradie ŽoPr od najvyššie umiestnenej ŽoPr (ktorá najvyššou mierou napĺňa ciele stratégie CLLD) spĺňajúcej všetky podmienky poskytnutia príspevku po najnižšie umiestnenú ŽoPr spĺňajúcu všetky podmienky poskytnutia príspevku.

4. V prípade, kedy výberová komisia aplikuje rozlišovacie kritériá, vypracuje Protokol o výbere ŽoPr, s uvedením výšky odporúčaného príspevku, poradia ŽoPr a zoznamu ŽoPr odporúčaných na neschválenie.

5. Výberová komisia má minimálne 3 členov. Počet členov musí byť vždy nepárny. MAS môže okrem riadnych členov menovať aj náhradníkov členov výberovej komisie.

6. Člen výberovej komisie nemusí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS. Pre jednu výzvu bude stanovená jedna výberová komisia.

7. Výkonný orgán MAS menuje vždy novú výberovú komisiu pre každú výzvu na predkladanie projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr, pričom jednotliví členovia sa môžu opakovať. V rámci jednej výzvy môže byť menovaná len jedna výberová komisia na celú výzvu, výnimkou môže byť len výmena členov z opodstatnených dôvodov. Opodstatnenými dôvody sú najmä konflikt záujmov, úmrtie člena výberovej komisie, jeho dlhodobá pracovná neschopnosť alebo nečinnosť a pod.

8. Členstvo vo výberovej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom orgáne, kontrolnom orgáne, monitorovacom výbore združenia a s funkciou štatutárneho orgánu MAS.

Časť XIII.

Monitorovací výbor MAS

 1. Monitorovací výbor MAS je orgánom, ktorý vykonáva najmä vyhodnotenie výstupov  a výsledkov a monitorovanie realizácie projektov v rámci stratégie CLLD, pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie a pod. v zmysle Systému riadenia CLLD  v platnom znení.
 2. Monitorovací výbor MAS na svojom prvom zasadnutí stanoví rozsah činnosti. Rozsah činnosti Monitorovacieho výboru MAS podlieha schváleniu Najvyššiemu orgánu alebo Výkonnému orgánu v zmysle Systému riadenia CLLD  v platnom znení.
 3. Členstvo v monitorovacom výbore MAS je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom orgáne združenia.
 4. Zasadnutia monitorovacieho výboru zvoláva jeho predseda podľa potreby. Predseda monitorovacieho výboru určí dátum, miesto a čas konania zasadnutia a zabezpečí pozvanie členov. Na zasadnutia výboru musia byť pozvaní zástupcovia Riadiaceho orgánu, Poľnohospodárskej platobnej agentúry a Národnej siete rozvoja vidieka.
 5. V prípade nečinnosti predsedu výboru, ktorá trvá viac ako jeden rok, zvoláva monitorovací výbor predseda Rady.
 6. Predseda výboru vypracúva a predkladá plán práce monitorovacieho výboru.
 7. Monitorovací výbor je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov.
 8. Predseda výboru koná za výbor a podpisuje jeho uznesenia a zápisnice, ktoré potom odovzdáva na archiváciu do kancelárie MAS.
 9. Predsedu výboru v dobe jeho neprítomnosti na rokovaní zastupuje v plnom rozsahu právomoci ním poverený člen výboru.
 10. Ak Rada neprijme návrh výboru na opatrenie k odstráneniu zistených nedostatkov alebo ak Rada nesplní prijaté opatrenie, je výbor oprávnený požiadať Radu o zvolanie valného zhromaždenia.

Časť XIV.

Štatutárny orgán

 1. Štatutárnym orgánom  Združenia je predseda, ktorý:
 • vystupuje v mene MAS navonok a podpisuje zmluvy
 • schvaľuje harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov, ŽoNFP, ŽoPR
 • schvaľuje zruešenie/zmenu výzvy na predkladanie projektových zámerov, ŽoNFP, ŽoPR

2. Predseda koná samostatne, je zastupiteľný – podpredsedom.

3. V prípade konfliktu záujmov napr. pri vyhlásení výziev, pri podpise harmonogramu výziev a pod., koná za predsedu podpredseda.

4. Vo vzťahu k PRV SR 2014 – 2020 predkladá na PPA záverečnú správu z výzvy  na predkladanie projektového zámeru (pri uplatnení dvojkolového systému)/ŽoNFP. Vo vzťahu k IROP predkladá na RO pre IROP Protokol o výbere žiadosti o  príspevok z IROP.

Časť XV.

Kontrolná komisia

 1. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom Združenia a za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu – Valnému zhromaždeniu. Kontrolná komisia vo svojej činnosti sa riadi príslušnými všeobecne záväzným predpismi SR a Stanovami Združenia.
 2. V zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení vykonáva napr. nasledovné činnosti:
 • je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu,
 • členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch združenia, okrem členstva v najvyššom orgáne,
 • kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje príslušné orgány MAS na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
 • kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

3. Zasadnutia kontrolnej komisie sa konajú podľa potreby, minimálne jedenkrát za rok a zvoláva ich predseda kontrolnej komisie.

4. Kontrolná komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje nadpolovičná väčšina prítomných členov.

5. Všetky orgány MAS sú povinné spolupracovať s členmi kontrolnej komisie.

6. Kontrolná komisia predkladá správy o svojej činnosti Valnému zhromaždeniu najmenej 1x ročne.

7. Členovia Kontrolného orgánu majú právo zúčastňovať sa na rokovaní Výkonného orgánu, Monitorovacieho výboru a Výberovej komisie ako pozorovatelia.

Časť XVI.

Odborný hodnotiteľ

 1. Cieľom procesu posúdenia projektového zámeru a odborného hodnotenia ŽoNFP/ŽoPr je vykonať odborné, objektívne, nezávislé a transparentné posúdenie súladu projektového  zámeru/ ŽoNFP/ŽoPr s kritériami odborného hodnotenia. Odborní hodnotitelia vykonávajú hodnotenie na základe kritérií:
 • v prípade PRV SR 2014 – 2020 – definovaným MAS v schválenej stratégii CLLD,
 • v prípade IROP – definovaných MAS v ŽoNFP predloženej na základe výzvy RO IROP v súlade so Systémom riadenia CLLD v platnom znení.

2. Za výber odborných hodnotiteľov, ktorí budú vykonávať posúdenie/odborné hodnotenie, zodpovedá MAS v rámci PRV SR 2014 – 2020 MAS, v rámci IROP zodpovedá RO pre IROP. Výber odborných hodnotiteľov sa  vykoná na základe transparentných kritérií.

3. Hodnotiteľ je povinný pred účasťou na odbornom hodnotení podpísať Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov. Povinnosti, ktoré z tohto čestného vyhlásenia vyplývajú, trvajú aj po ukončení vzťahu s MAS.

4. MAS zabezpečí prideľovanie ŽoPr odborným hodnotiteľom (napr. náhodné prideľovanie žrebovaním, náhodný výber, využitie výpočtovej techniky a pod.) pričom platí pravidlo, že jedna ŽoPr je pridelená dvom odborným hodnotiteľom.

5. MAS v rámci PRV SR 2014 – 2020 je povinná zabezpečiť prideľovanie projektových zámerov odborným hodnotiteľom náhodným výberom (napr. náhodné prideľovanie žrebovaním, náhodný výber, využitie výpočtovej techniky a pod.)  pričom platí pravidlo, že jeden projektový zámer je pridelená dvom odborným hodnotiteľom.

6. MAS v rámci PRV SR 2014 – 2020 je povinná zabezpečiť prideľovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom náhodným výberom prostredníctvom funkcionalít v ITMS2014+  pričom platí pravidlo, že jedna ŽoNFP je pridelená dvom odborným hodnotiteľom. V prípade nefunkčnosti ITMS2014+ MAS zabezpečí prideľovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom (napr. náhodné prideľovanie žrebovaním, náhodný výber, využitie výpočtovej techniky a pod.). Postupy prideľovania  projektových zámerov/ŽoNFP odborným hodnotiteľom sa riadia podľa  príručky pre prijímateľa LEADER.

7. MAS preverí, či odborný hodnotiteľ nie je zamestnancom niektorého zo žiadateľov, ktorý predkladá projektový zámer, resp. ŽoNFP/ŽoPr, nie je blízkou alebo spriaznenou osobou  so žiadateľom, resp. zamestnancom žiadateľa alebo sa nenachádza v akomkoľvek konflikte záujmov v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení. V prípade zistenia akéhokoľvek konfliktu záujmov bude odborný hodnotiteľ:

 • v rámci PRV SR vylúčený z odborného hodnotenia príslušnej výzvy na predkladanie projektových zámerov a/alebo
 • v rámci IROP vylúčený z hodnotenia konkrétnej ŽoPr, v súvislosti s ktorou existuje podozrenie na konflikt záujmov. Z odborného hodnotenia bude vylúčený aj odborný hodnotiteľ, ktorý oznámi existenciu konfliktu záujmov pred alebo počas posúdenia projektových zámerov/odborného hodnotenia ŽoNFP/ŽoPr. Táto skutočnosť bude zaznamenaná v dokumentácii odborného hodnotenia.

8. Odborní hodnotitelia projektový zámer/ŽoNFP/ŽoPr posudzujú/hodnotia samostatne a ako celok vrátane povinných príloh.

9. Odborní hodnotitelia zaznamenávajú do hodnotiaceho hárku:

 • písomne posudzovanie projektových zámerov
 • písomne, resp. elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné pre PRV SR 2014 – 2020) hodnotenie ŽoNFP,
 • písomne pri ŽoPr.

Po ukončení posudzovania/hodnotenia odovzdajú kompletne vyplnený a podpísaný hodnotiaci hárok výberovej komisii.

10. V prípade, ak je rozdiel medzi celkovým bodovým hodnotením prvého a druhého odborného hodnotiteľa vyšší ako 10 bodov, určí Výberová komisia (v prípade IROP projektový manažér) výberom v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení tretieho odborného hodnotiteľa (arbitra). Tretí odborný hodnotiteľ  zaznamenáva posudzovanie projektových zámerov/hodnotenie ŽoNFP/ŽoPr do hodnotiaceho hárku v zmysle postupov Systému riadenia CLLD v platnom znení. Z bodového hodnotenia tretieho hodnotiteľa Výberová komisia urobí aritmetický priemer s  bodovým hodnotením jedného z dvojice odborných hodnotiteľov, ku ktorému je hodnotenie tretieho odborného hodnotiteľa bližšie. Toto výsledné bodové hodnotenie sa považuje za záväzné posúdenie projektového zámeru/hodnotenie ŽoNFP/ŽoPr.

11. MAS pri posúdení projektových zámerov a hodnotení ŽoNFP/ŽoPr zodpovedá za dodržiavanie princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a dodržiavania horizontálnych princípov v zmysle čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia.

12. MAS pri posúdení projektových zámerov a odbornom  hodnotení ŽoNFP/ŽoPr dodržiava minimálne princíp štyroch očí, ak niektoré z ustanovení Systému riadenia CLLD nevyžadujú aplikovanie prísnejších kontrolných mechanizmov.

13. V hodnotiacom procese je MAS povinná v prípade akéhokoľvek podozrenia nasvedčujúceho, že bol alebo mohol byť spáchaný trestný čin (napr. subvenčný podvod v súlade s § 225 Trestného zákona, poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev v súlade  s § 261 Trestného zákona, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky v súlade s § 352 Trestného zákona), takúto skutočnosť podľa § 3 ods. 2 Trestného poriadku oznámiť bezodkladne orgánom činným  v trestnom konaní.

14. Postupy a proces posúdenia projektového zámeru a odborného hodnotenia ŽoNFP v rámci PRV SR 2014 – 2020  sa riadia príručkou pre prijímateľa LEADER.

Článok XVII.

Kancelária MAS

 1. Výkonný orgán zriaďuje Kanceláriu MAS na zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov, ako aj manažovanie činností MAS a realizáciu úloh združenia.
 2. Na čele kancelárie je manažér MAS menovaný výkonným orgánom. Manažér MAS je povinný zúčastňovať sa na zasadnutí výkonného orgánu s hlasom poradným. Osoby s funkciou manažéra MAS môžu túto funkciu vykonávať max. pre dve MAS podľa príslušnosti jednotlivých fondov v rámci chodu MAS.
 3. Kvalifikačné predpoklady manažéra MAS (získané vzdelanie a odborná prax) sa preukazuje profesijným životopisom a inými kópiami dokladov o vzdelaní, prípadne ďalšími kópiami relevantných certifikátov (len kópie bez úradného overenia). Požiadavky na výber pozície manažéra sú uvedené aj v zmluve o poskytnutí NFP. Manažéri MAS sa počas fungovania MAS môže meniť pod podmienkou, že budú zachované požiadavky na výber manažéra MAS uvedené v stratégii CLLD, ktoré sú uvedené v zmluve o poskytnutí NFP.
 4. Kancelária MAS pracuje na základe pracovného a organizačného poriadku.

Článok XVIII.

Ostatné rokovania

 1. Osobami oprávnenými na rokovania v mene MAS sú predseda MAS, podpredseda MAS a manažér kancelárie MAS.

 

 

 

Príloha č. 1 Vnútornej smernice MAS č. 4/2018

 

DELEGAČNÝ LÍSTOK

 

 

Ja – člen MAS (meno, priezvisko, titul)

 

………………………………………………………………………………………………………..

týmto delegujem člena MAS „Horný Šariš – Minčol“ (meno, priezvisko, titul)

 

……………………………………………………………………………………………………………

a splnomocňujem ho na rokovanie a hlasovanie na Valnom zhromaždení MAS „Horný Šariš – Minčol“ v mojom mene.

 

V ………………….., dňa …………………

 

………………………………….                                                      ………………………………….

Podpis delegujúceho                                                                          Podpis delegovaného

 

 

 

Príloha č. 2 Vnútornej smernice MAS č. 4/2018

 

SPLNOMOCNENIE

 

Dolu podpísaná/ý člen MAS (meno, priezvisko, titul)

 

 

………………………………………………………………………………………………………..

 

týmto udeľujem splnomocnenie  (meno, priezvisko, titul)

……………………………………………………………………………………………………………

v rozsahu účasti a hlasovania na Valnom zhromaždení MAS „Horný Šariš – Minčol“

dňa …………………………

 

V ……………………………., dňa ………………………………

 

 

………………………………….                               ………………………………….

Splnomocniteľ                                             Splnomocnenie prijímam – splnomocnenec

 

 


​Ing. Milan Semančík
​Predseda Rady MAS Horný Šariš – Minčol