SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Jozef Havrila

Projektový manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

Ekonomický manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Výzvy IROP

 Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok IROP-CLLD-P788-512-006

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Výzva IROP-CLLD-P788-512-006

Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov

Zoznam_meratelnych_ukazovatelov

Kriteria_pre_vyber_projektov

 

 Formulár ŽoPr

Prílohy k ŽoPr.zip

 

Príručky.zip

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

 • 31.8.2021
 • 2.11.2021
 • 31.12.2021
 • 28.2.2022

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 90 000,00 EUR

Uverejnené dňa 16.06.2021

 Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok IROP-CLLD-P788-511-001 – Aktualizácia č. 1

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

 

MAS „Horný Šariš – Minčol“ vydáva A K T U A L I Z Á C I U č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy: IROP-CLLD-P788-511-001

Dátum vydania aktualizácie: 20.04.2021
Dátum účinnosti aktualizácie: 20.04.2021

PREDMET AKTUALIZÁCIE
Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

Informácia o aktualizácii výzvy

Výzva IROP-CLLD-P788-511-001 bez sledovania zmien

Výzva IROP-CLLD-P788-511-001 so sledovaním zmien

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

 • 31.3.2020
 • 30.4.2020
 • 31.5.2020
 • 30.6.2020
 • 31.7.2020
 • 31.8.2020
 • 30.9.2020
 • 31.10.2020
 • 30.11.2020
 • 31.12.2020
 • 31.1.2021
 • 28.2.2021
 • 31.3.2021
 • 30.4.2021
 • 31.5.2021
 • 30.6.2021
 • 31.7.2021
 • 31.8.2021
 • 30.9.2021
 • 2.11.2021
 • 30.11.2021
 • 31.12.2021

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 100 000 EUR

Uverejnené dňa 20.04.2021

  V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „MPRV SR“) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR. 

Na základe tohto Usmernenie pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR

MAS “Horný Šariš – Minčol” vymenila logo MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch nižšie uvedených  výziev.

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok na rok 2021

Aktualizované dňa 12.10.2020

 Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok IROP-CLLD-P788-512-005

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Výzva IROP-CLLD-P788-512-005

Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov

Zoznam_meratelnych_ukazovatelov

Kriteria_pre_vyber_projektov

 

Formular_ZoPr_a_prilohy.zip

Príručky.zip

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

 • 30.6.2020
 • 31.7.2020
 • 31.8.2020
 • 30.9.2020
 • 31.10.2020
 • 30.11.2020
 • 31.12.2020
 • 31.1.2021
 • 28.2.2021
 • 31.3.2021
 • 30.4.2021
 • 31.5.2021
 • 30.6.2021
 • 31.7.2021
 • 31.8.2021
 • 30.9.2021
 • 2.11.2021
 • 30.11.2021
 • 31.12.2021

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 29 400,00 EUR

Uverejnené dňa 29.05.2020

 Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok IROP-CLLD-P788-512-004

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita: F2 Verejná kanalizácia

Výzva IROP-CLLD-P788-512-004

Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov

Zoznam_meratelnych_ukazovatelov

Kriteria_pre_vyber_projektov

 

Formular_ZoPr_a_prilohy.zip

Príručky.zip

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

 • 30.6.2020
 • 31.7.2020
 • 31.8.2020
 • 30.9.2020
 • 31.10.2020
 • 30.11.2020
 • 31.12.2020
 • 31.1.2021
 • 28.2.2021
 • 31.3.2021
 • 30.4.2021
 • 31.5.2021
 • 30.6.2021
 • 31.7.2021
 • 31.8.2021
 • 30.9.2021
 • 2.11.2021
 • 30.11.2021
 • 31.12.2021

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 24 600,00 EUR

 

Uverejnené dňa 07.05.2020

 Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok IROP-CLLD-P788-512-003

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Výzva IROP-CLLD-P788-512-003

Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov

Zoznam_meratelnych_ukazovatelov

Kriteria_pre_vyber_projektov

 

Formular_ZoPr_a_prilohy.zip

Príručky.zip

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

 • 31.5.2020
 • 30.6.2020
 • 31.7.2020
 • 31.8.2020
 • 30.9.2020
 • 31.10.2020
 • 30.11.2020
 • 31.12.2020

Výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 68 733,34 EUR

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu:  5,42 EUR

Výzvu plánujeme ukončiť z dôvodu vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov.

Uverejnené dňa 15.04.2020

 Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok IROP-CLLD-P788-512-002

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita: D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Výzva IROP-CLLD-P788-512-002

Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov

Zoznam_meratelnych_ukazovatelov

Kriteria_pre_vyber_projektov

 

Formular_ZoPr_a_prilohy.zip

Príručky.zip

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

 • 30.4.2020
 • 31.5.2020

Výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 17 266,66 EUR

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 380,40 EUR

Výzvu plánujeme ukončiť z dôvodu vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov.

Uverejnené dňa 13.03.2020

 Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok IROP-CLLD-P788-511-001 

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Výzva IROP-CLLD-P788-511-001

Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov

Zoznam_meratelnych_ukazovatelov

Kriteria_pre_vyber_projektov

 

Formular_ZoPr_a_prilohy.zip

Príručky.zip

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

 • 31.3.2020
 • 30.4.2020
 • 31.5.2020
 • 30.6.2020
 • 31.7.2020
 • 31.8.2020
 • 30.9.2020
 • 31.10.2020
 • 30.11.2020
 • 31.12.2020
 • 31.1.2021
 • 28.2.2021
 • 31.3.2021
 • 30.4.2021
 • 31.5.2021

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 100 000 EUR

Uverejnené dňa 13.02.2020

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok na rok 2020

Uverejnené dňa 31.10.2019

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok na rok 2019

Aktualizované dňa 20.1.2020

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok na rok 2019

Uverejnené dňa 23.9.2019