SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Štefan Petrus

Projektový manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

Ekonomický manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Stratégia rozvoja územia

Stratégia komunitne vedeného miestneho rozvoja územia miestnej akčnej skupiny  je strednodobým koncepčným dokumentom regiónu pôsobnosti MAS pre programové obdobie 2014–2020. Hlavnou úlohou stratégie je sformulovať rozvojové aktivity tak, aby prispievali k vyváženému a trvalo určiteľnému rozvoju regiónu a umožňovali racionálne využitie prostriedkov.

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Miestnej akčnej skupiny „Horný Šariš – Minčol“  pre obdobie 2014-2020 je hlavným nástrojom na podporu rozvoja územia v danom programovom období EÚ a pre uplatnenie komunitne vedeného miestneho rozvoja (CLLD). Stratégia CLLD má sedem základných častí:

1) Základné informácie o MAS – identifikačné údaje MAS a vymedzenie oblasti a obyvateľstva, na ktoré sa stratégia CLLD vzťahuje
2) Vznik, história a tvorba partnerstva a stratégie CLLD – rámec fungovania MAS
3) Analytický rámec – zachytenie situácie v území
4) Strategický rámec – stanovenie smerovania rozvoja a spôsobov napĺňania rozvoja, t. j. definovanie vízie, strategického cieľa, priorít, špecifických cieľov a opatrení.
5) Implementačný rámec – stanovenie riadiaceho a implementačného procesu, špecifikácie opatrení, monitorovania a hodnotenia stratégie CLLD
6) Finančný rámec – alokovanie finančných prostriedkov do jednotlivých opatrení
7) Zhodnotenie prínosov stratégie CLLD, jej synergie a doplnkovosť – definovanie prínosov stratégie CLLD k jednotlivým oblastiam uvedených v programoch PRV a IROP.

Vízia MAS „Horný Šariš-Minčol“ do roku 2030

Územie MAS je miestom, ktoré svojím jedinečným imidžom láka turistov a ponúka im kvalitné služby. Je to miesto, kde vznikajú nové pracovné miesta a darí sa podnikaniu. Svojim obyvateľom poskytuje environmentálne čistý a bezpečný priestor pre prácu, kvalitné bývanie a trávenie voľného času.

Strategický cieľ MAS „Horný Šariš-Minčol“ do roku 2023

Zabezpečenie ekonomického rastu a prosperity prostredníctvom podpory podnikania a tvorby pracovných miest a zlepšovanie kvality života budovaním technickej, environmentálnej a sociálnej infraštruktúry.

Pre napĺňanie vízie a strategického cieľa MAS definuje nasledovné priority

Rozvoj cestovného ruchu
Podpora podnikania
Rozvoj komunitného života
Efektívny manažment MAS
Rozvoj spolupráce