SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Štefan Petrus

Projektový manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

Ekonomický manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Budovanie a vznik MAS

V roku 2014 10.apríla sa stretli v Plavnici starostovia obcí Ľubotín – Ing. Jozef Havrila, Šarišské Jastrabie – PaedDr. Ľubomír Rešetár a Plavnica – Rastislav Grich spolu s podnikateľmi v sektore poľnohospodárstva konateľ RS Kyjov – Ing. Milan Semančík, predseda RD Plavnica – Ing. Ľubomír Hnát.

Účastníci stretnutia boli z rôznych častí regiónu a rôznych sektorov súkromného i verejného. Tým sa vytvoril základ pre budúce verejno – súkromné partnerstvo. Keďže účastníci chceli riešiť rozvoj územia v rôznych oblastiach koncepčne k tomu potrebovali poznať názory ostatných starostov, podnikateľov, občianskych združení, neziskových organizácií, občanov. Išlo najmä o rozvoj občianskeho života, skvalitňovania podmienok pre život obyvateľov regiónu, ochrana životného prostredia, ochrana duchovných hodnôt a kultúrneho dedičstva, podpora podnikania a služieb, rozvoj technickej a dopravnej infraštruktúry, rozvoj turizmu a cestovného ruchu, propagácia a prezentácia regiónu ale i ďalšie oblasti rozvoja celého regiónu.

Aby sa mohli riešiť všetky oblasti komplexne dohodli sa na ďalšom stretnutí, ktoré sa konalo 14. mája 2014 v Šarišskom Jastrabí, kedy sa vyššie menovaní dohodli, že vytvoria prípravný výbor pre založenie Občianskeho združenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

Na stretnutí si rozdelili úlohy ohľadom prípravy stanov pre verejno – súkromné partnerstvo, ktoré dostalo pracovný názov „Horný Šariš – Minčol“, z dôvodu, že členovia prípravného výboru boli z týchto geografických častí okresu Stará Ľubovňa.
V rámci prípravy stanov sa prípravný výbor stretol na  prerokovaní stanov  9 júna 2014 v Kyjove, kde sa dohodli i na zvolaní ustanovujúceho zasadnutia Miestnej akčnej skupiny na 24.6.2014 v zasadačke Obecného úradu Ľubotín.

Na ustanovujúce zasadnutie prípravný výbor zvolal zástupcov verejného sektora i súkromného sektora.  Obce boli vybrané  na geografickom základe aby bolo vytvorené súvislé územie a podľa počtu obyvateľov aby sa dosiahol počet obyvateľov viac ako 10 000 a menej ako 150 000 a bola dodržaná hustota obyvateľov na km2 menej ako 150 obyvateľov. Kritériom pre výber členov zo súkromného sektora boli sektory ich pôsobenia, inštitucionálne, sociálne a ekonomické hľadisko.