SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Jozef Havrila

Projektový manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

Ekonomický manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

LEADER si na Slovensku komplikujeme sami, Absurdné usmernenie PPA diskriminuje žiadateľov

LEADER si na Slovensku komplikujeme sami, Absurdné usmernenie PPA diskriminuje žiadateľov
5. apríl 2022 MAS Horný Šariš - Minčol

Iniciatíva LEADER už viac ako 30 rokov úspešne pomáha v celej Európskej únii rozvíjať vidiecke oblasti. Slovensko je veľkou výnimkou. Končiace sa programové obdobie bude pre celú krajinu, pre vidiek a miestne akčné skupiny obrovským fiaskom a medzinárodnou hanbou. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci Opatrenia 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER k 1. januáru 2022 predstavovalo rovných 0 % v podopatrení 19.2 a približne 6 % v podopatrení 19.4. Pritom na prístup LEADER bolo na tento účel v každom členskom štáte povinne vyčlenených 5 % zdrojov. Slovensko, ako jedna z mála krajín Európskej únie, ich nedokázalo v praxi využiť.

„Problémom nie je nezáujem a nedostatok projektov, ale zle nastavené procesy, prehnaná byrokracia a absolútna nedôvera národnej úrovne voči odborníkom pracujúcim v regiónoch,“ zdôrazňuje predseda Národnej siete miestnych akčných skupín (NS MAS) SR Štefan Škultéty.

Jedným zo sporných byrokratických opatrení je Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) č. 8 ešte z roku 2017. „PPA upravila pravidlá a postupy zadávania zákaziek vysoko nad rámec zákona o verejnom obstarávaní. Postupy pri zákazkách sú neprimerane komplikované a administratívne náročné. Žiadatelia z podnikateľského a občianskeho sektora v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 musia v zmysle platného usmernenia postupovať pri obstarávaní oveľa zložitejšie ako ostatní žiadatelia v rámci iných operačných programov, ktorí sa riadia len zákonom o verejnom obstarávaní. To spôsobuje množstvo problémov, ktoré výrazne prispievajú k nedostatočnému čerpaniu finančných zdrojov,“ vysvetľuje predseda NS MAS.

Nezmyselnosť opatrenia ilustruje na absurdnom príklade z praxe manažérka MAS Malohont Miroslava Vargová: „K vykonaniu obstarávania akejkoľvek zákazky od jedného centu potrebujeme od zamestnávateľa notársky overené splnomocnenie. Zdôrazňujem notársky – overenie na matrike nestačí. Pri zákazkách do 5 000 eur, na ktoré sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje, musíme spracovať zhruba sedem ďalších dokumentov, a to by sme mali urobiť napríklad aj pri prenájme miestnosti na školenie alebo pri poštových službách. Ide o jednoznačnú diskrimináciu žiadateľov a zároveň o príčinu nedostatočného čerpania zdrojov na animačné náklady MAS v rámci podopatrenia 19.4.“

Tlačová správa NS MAS SR 4.4.2022