SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Jozef Havrila

Projektový manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

Ekonomický manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Na Slovensku je absurdne nastavený systém implementácie zdrojov Prístup MIRRI SR je v príkrom rozpore s nariadeniami Európskej komisie – Stanovisko NS MAS k rokovaniu s MIRRI SR

Na Slovensku je absurdne nastavený systém implementácie zdrojov Prístup MIRRI SR je v príkrom rozpore s nariadeniami Európskej komisie – Stanovisko NS MAS k rokovaniu s MIRRI SR
15. október 2021 MAS Horný Šariš - Minčol
In Aktuality

Rokovanie strategických partnerov s vedením Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR k problematike Partnerskej dohody a OP Slovensko 2021-2027 v utorok 12. októbra potvrdilo zásadné rozdiely vo vnímaní programu CLLD a rozvoja vidieckeho územia na Slovensku.

Predseda NS MAS Štefan Škultéty prezentoval nevyhnutnosť zaradenia podpory prístupu CLLD do Partnerskej dohody a informoval o rizikách trvalej udržateľnosti výstupov súčasného obdobia. Zdôraznil, že hrozí vysoká miera rizika, že Slovensko bude musieť spätne vracať financie z dôvodu nezabezpečenia udržateľnosti výstupov a fungovania miestnych akčných skupín v novom programovom období. Upozornil na hazardovanie s vybudovanými kapacitami miestnych akčných skupín v regiónoch v prípade, ak nebude dostatok zdrojov na tzv. celoplošnú podporu MAS-iek a CLLD. Pripomenul hroziace riziko, že pre malé obce do 1 000 obyvateľov bude v novom programovom období reálne dostupná výhradne podpora výlučne prostredníctvom MAS-iek.

Národná sieť MAS rozhodne nesúhlasí s hodnotením programu CLLD ako najmenej efektívneho. Efektívnosť programu CLLD/LEADER a jeho príspevok k rozvoju a aktivizácii územia nie je možné merať počtom úradníkov, ktorí sú v súčasne nastavenom systéme potrební na zabezpečenie kontroly projektov CLLD. Naopak, program CLLD v plnej nahote odkryl absurdne nastavený systém implementácie zdrojov EŠIF na Slovensku, jeho nezmyselnú byrokratizáciu, prekontrolovanosť, maximálnu koncentráciu na prehnane puntičkársku kontrolu plnenia procesov a nie na výsledky a dopady projektov. Nezmyselná komplikovanosť sa týka úplne všetkých procesov realizácie projektov zo zdrojov EŠIF od ich prípravy, vyhodnocovania, realizácie, preplatenia, auditu, procesov verejného obstarávania a pod. Aj kvôli takémuto nastaveniu programov EŠIF sa všetky procesy neúmerne predlžujú a Slovensko je schopné čerpať zdroje EÚ iba prostredníctvom veľkých megalomanských projektov, ktoré slúžia najmä na obohacovanie sa „spriatelených“ firiem a k podpore korupcie.

Prístup MIRRI SR k programu CLLD a implementácii zdrojov EŠIF cez regionálne štruktúry je podľa NS MAS v príkrom rozpore s postojmi a nariadeniami Európskej komisie a najmä v zásadnom rozpore s reálnymi potrebami a požiadavkami regiónov a jednoznačným diktátom štátnej a politickej moci.

Predseda NS MAS opakovanie verejne vyzval a požiadal ministerku investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o osobné stretnutie zástupcov NS MAS a ďalších strategických partnerov spolu s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k problémom programu CLLD a potreby jeho udržania aj v novom programovom období.

Stanovisko NS MAS k rokovaniu s MIRRI SR