SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Jozef Havrila

Projektový manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

Ekonomický manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Aktualizovanie Výzvy na predkladanie ŽoNFP pre Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Aktualizovanie Výzvy na predkladanie ŽoNFP pre Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)
30. september 2019 MAS Horný Šariš - Minčol
In Aktuality

MAS “Horný Šariš – Minčol“, v súlade s ustanovením § 17 š ods. 6 zákona č. 292/2014 Z.z.  o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov aktualizovala výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum na 31.10.2019. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.

 

Aktualizovaná Výzva na predkladanie ŽoNFP – podopatrenie 4.1

Oznámenie o zmene výzvy na predkladanie ŽoNFP – podopatrenie 4.1

Prílohy k výzve na predkaldanie ŽoNFP – podopatrenie 4.1