SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Jozef Havrila

Projektový manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

Ekonomický manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Aktualizovanie Výzvy na predkladanie ŽoNFP pre Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Aktualizovanie Výzvy na predkladanie ŽoNFP pre Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)
14. október 2019 MAS Horný Šariš - Minčol
In Aktuality

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb, ako riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a gestor CLLD v súlade s kapitolou 7.1, ods. 9 Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém riadenia CLLD“) pristúpilo k zmene kritérií pre výber projektov stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou“ (ďalej len „kritéria pre výber projektov stratégie CLLD“).
Kritérium pre výber projektov stratégie CLLD „Miera evidovanej nezamestnanosti“ (ak sa projekt realizuje v obci s mierou evidovanej nezamestnanosti k 31. 12. predchádzajúceho roka) nie je možné z objektívnych dôvodov vyhodnotiť, nakoľko vychádza z identifikovanej nezrovnalosti medzi predmetom hodnotenia a spôsobom preukázania splnenia tohto kritéria. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny s údajmi o miere evidovanej nezamestnanosti na úrovní obcí momentálne nedisponuje. Z uvedeného dôvodu je uvedené kritérium hodnotené 0 bodmi, čím sa mení aj celkový minim. počet bodov v hodnotiacich kritériách.
Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t.j. od 14.10. 2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Aktualizovaná Výzva na predkladanie ŽoNFP – podopatrenie 4.1

Oznámenie o zmene výzvy na predkladanie ŽoNFP – podopatrenie 4.1

Prílohy k výzve na predkaldanie ŽoNFP – podopatrenie 4.1