SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Štefan Petrus

Projektový manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

Ekonomický manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

A K T U A L I Z Á C I A č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-P788-512-006

A K T U A L I Z Á C I A č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-P788-512-006
12. január 2023 MAS Horný Šariš - Minčol
In Aktuality

MAS „Horný Šariš – Minčol“ vydáva A K T U A L I Z Á C I U č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy: IROP-CLLD-P788-512-006

Dátum vydania aktualizácie: 12.01.2023
Dátum účinnosti aktualizácie: 13.01.2023

PREDMET AKTUALIZÁCIE
Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

Informácia o aktualizácii výzvy

Výzva IROP-CLLD-P788-512-006 bez sledovania zmien

Výzva IROP-CLLD-P788-512-006 so sledovaním zmien

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

 • 31.8.2021
 • 2.11.2021
 • 31.12.2021
 • 28.2.2022
 • 2.5.2022
 • 30.6.2022
 • 31.8.2022
 • 31.10.2022
 • 31.12.2022
 • 28.02.2023
 • 02.05.2023
 • 30.6.2023

Výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 90 000,00 EUR