SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Jozef Havrila

Projektový manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

Ekonomický manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Aktualizovanie Výzvy na predkladanie ŽoNFP pre podopatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Aktualizovanie Výzvy na predkladanie ŽoNFP pre podopatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)
14. október 2019 MAS Horný Šariš - Minčol
In Aktuality

MAS “Horný Šariš – Minčol“ v súlade s ustanovením § 17 š ods. 6 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum na 31.10.2019. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t.j. od 14.10. 2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb, ako riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a gestor CLLD v súlade s kapitolou 7.1, ods. 9 Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém riadenia CLLD“) pristúpilo k zmene kritérií pre výber projektov stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou“ (ďalej len „kritéria pre výber projektov stratégie CLLD“).
Kritérium pre výber projektov stratégie CLLD „Miera evidovanej nezamestnanosti “ (ak sa projekt realizuje v obci s mierou evidovanej nezamestnanosti k 31. 12. predchádzajúceho roka) nie je možné z objektívnych dôvodov vyhodnotiť, nakoľko vychádza z identifikovanej nezrovnalosti medzi predmetom hodnotenia a spôsobom preukázania splnenia tohto kritéria. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny s údajmi o miere evidovanej nezamestnanosti na úrovní obcí momentálne nedisponuje. Z uvedeného dôvodu je uvedené kritérium hodnotené 0 bodmi, čím sa mení aj celková minim. počet bodov v hodnotiacich kritériách.
Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t.j. od 14.10. 2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Aktualizovaná Výzva na predkladanie ŽoNFP – podopatrenie 7.4

Oznámenie o zmene výzvy na predkladanie ŽoNFP – podopatrenie 7.4

Prílohy k výzve na predkaldanie ŽoNFP – podopatrenie 7.4